ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon. Azért, hogy az érintettek részére - a személyes adatok kezelésére vonatkozó - minden egyes tájékoztatást tömör, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az ECHOCENTER EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT teljes mértékben elkötelezett annak érdekében, hogy a vizsgálatait igénybe vevők, illetve a honlap felhasználók adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően védje és tájékoztatást nyújtson személyes adatainak kezeléséről, védelméről.

 Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségének tesz eleget a társaság. A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján.

 

 AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

ECHOCENTER EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
     Szolgáltató székhelye: 6726 Szeged, Fő fasor 64/4
     Szolgáltató elérhetősége: 06-30/368-5274
     Cégjegyzékszám: 06-09-011280
     Adószám: 13948856-1-06

Képviseli: Dr. Makula Éva
Telefonon:+36 30 368 5274
Honlap: maganultrahang-mako.hu
E-mail
: makula.eva.s@gmail.com

AZ ADATKEZELÉS KÖRE, CÉLJA, ÉRINTETTEK

Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

Jelen tájékoztató alkalmazásában a társaság által végzett vizsgálat eredménye (lelet) minősül az adatkezelés alapjául.

 

 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Az egészségügyi ellátáshoz szükséges személyes adatok

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, TAJ szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az egészségügyi ellátáshoz szükséges egészségügyi adat:

Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Ebben az esetben egészségügyi adatnak minősül az érintett személy vizsgálatáról készült képi és nyomtatott adat (lelet).

Adatkezelés célja: a vizsgált személy gyógykezelésének elősegítése.  Állapotának nyomon követése.

 

Az adatkezelés jogalapja

A páciens diagnosztikai vizsgálat elvégzése céljából érkezik a társasághoz, leletet kér a vizsgálatról, ezzel hozzájárul az adatainak törvényben (Eütv.) meghatározott kezeléséhez is, mivel adatok nélkül leletet nem lehet kiadni számára.

 

Az adatkezelés időtartama

Az egészségügyi Jogszabályban meghatározottak szerint 10, 30, ill. 50 év a megőrzési idő.

Az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint az - az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt - a nyilvántartást meg kell semmisíteni.

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet, a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

Az adatkezelőnél az egészségügyi dokumentáció megőrzése az előírások szerint történik. Az egészségügyi jogszabályban meghatározottak szerint 10, 30, ill. 50 év a megőrzési idő.

 

A szolgáltató honlapjának látogatásával kapcsolatos adatkezelés

 

Üzemeltető és annak képviselője

A maganultrahang-szeged.hu tulajdonosa és üzemeltetője ECHOCENTER EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT, székhelye: 6726 Szeged, Fő fasor 64/4, képviselője dr. Makula Éva.

Kezelt adatok köre és módja

A honlap működtetésének célja az üzemeltető működéséről, általa nyújtott szolgáltatásokról történő tájékoztatás nyújtása.

A maganultrahang-mako.hu megtekintéséből adódóan az üzemeltető nem gyűjt, és nem kezel látogatói és felhasználói személyes adatnak minősülő adatokat.

Cookie-k (sütik) kezelése

A maganultrahang-mako.hu honlaphoz Google Analytics és térkép van beállítva, mely személyazonosításra közvetlenül nem alkalmas, de hozzájuk valamilyen módon kapcsolódó (pl.: helység adatok), vagy látogatási szokásaikra (időpont), a használt eszközről (asztali pc, tablet, mobil eszköz), a használt programokról (pl.: operációs rendszer, böngésző) információkat gyűjt. Erre a honlap jobb működése, érdekében van szükség.

Adatbiztonság, adatvédelem

Az üzemeltető elsődleges feladatként kezeli a felhasználói és látogatói adatok maximális védelmét, ennek érdekében honlapját úgy fejleszti, hogy a fenti célnak legjobban megfeleljen.

 

ADATBIZTONSÁG, ADATVÉDELEM

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés

A vizsgált személy által megadott személyes és egészségügyi adatokhoz csak az adatkezelő férhet hozzá, a feladata ellátása érdekében (szükség esetén az előzmény megtekintése).

Papíralapú tárolás

Papír alapon az adatkezelő nem tárol adatokat.

Elektronikus tárolás

Az adatkezelő saját tulajdonában lévő számítógépen tárolja az elektronikusan rögzített egészségügyi dokumentációt.
Az adatkezelő az adatok rögzítésére az EESZT kompatibilis akkreditált medikai rendszert használja.

Biztonsági intézkedések

Az adatkezelő számítógépes rendszerét, riasztóval ellátott helyiségben tárolja. Számítógépén jogtiszta operációsrendszert és adtakezelő rendszert használ. A számítógépet tűzfallal, vírusirtóval, jelszóval védi.

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. (Például egy személyes adatokat is tartalmazó laptop elvesztése.)

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

 

PÁCIENS JOGOK

A tájékoztatás kéréshez való jog

A vizsgált személy jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen.

A vizsgált személy jogosult továbbá a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, arról másolatot kérni, a vizsgálat befeje–zésekor leletet kapni.

A betekintéshez való jog korlátai, illetve speciális esetei

Cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog az Eütv. által arra felhatalmazott személyt illeti meg.

A tiltakozáshoz való jog

A Páciens jogosult arra, hogy az adatkezelő eljárása ellen írásban tiltakozzék, ha személyes adatát közvetlen üzletszerzés vagy közvélemény-kutatás céljából továbbítaná, felhasználná, vagy a vizsgált személy adatait pl. egészségpénztár vagy biztosító részére kívánná átadni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége Bírósági eljárás kezdeményezése

Ha a vizsgált személy megítélése szerint az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége és titoktartási kötelezettségének gyakorlása során, a vonatkozó szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja.

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

- 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről és

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)

- AZ EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (2016. április 27.) a természetes személyeknek, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá

• Magyarország Alaptörvénye VI. cikk 3.pontjában foglalt rendelkezéseknek

 

Szeged, 2020. január 01. 

dr. Makula Éva

Vissza a kezdőoldalra.